En compliment del Reglament Europeu en matèria de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE) (Reglament General de Protecció de Dades), l’informem del tractament de les dades de caràcter personal que ens proporciona.

Casa Àsia podrà revisar aquesta política de privacitat quan sigui necessari i publicar una versió més actualitzada en la seva pàgina web. Casa Àsia informarà expressament les persones usuàries en cas que els seus drets es vegin afectats a conseqüència d’una revisió.

1. Responsable del tractament

La informació facilitada és titularitat del Consorci Casa Àsia amb domicili en el Recinte de Can Tiana, C/ Bolívia, 56, 08018 Barcelona.

Per a qualsevol informació addicional pot realitzar la seva consulta a través dels següents mitjans:

Telèfon: 93 368 08 36

Correu electrònic de contacte: [email protected]

2. Finalitat del tractament

La finalitat prevista del tractament de les dades personals és:

Difondre activitats i notícies sobre Àsia-Pacífic: enviar per correu electrònic butlletins i informació sobre activitats, cursos, conferències i seminaris, actes institucionals, exposicions i mostres de cinema organitzats per Casa Àsia.

 • Dades personals recaptades: dades identificatives (nom, cognoms, correu electrònic i població) i àmbits i activitats d’interès relacionats amb Àsia-Pacífic.
 • Legitimació: consentiment de la persona interessada.

Gestionar la inscripció a les activitats: formalització, inscripció, gestió administrativa, execució i desenvolupament dels cursos, tallers i altres activitats que organitza Casa Àsia.

 • Dades personals recaptades: dades identificatives (Obligatoris: nom, cognoms, DNI/NIE/Passaport, correu electrònic i telèfon de contacte. Opcionals: any de naixement, adreça postal i sexe), dades professionals (empresa i professió), dades bancàries (en el cas de cancel·lació d’activitats de pagament) i àmbits i activitats d’interès relacionats amb Àsia-Pacífic.
 • Legitimació: consentiment de la persona interessada.

Servei de préstec de la Mediateca de Casa Àsia: gestionar l’alta d’usuaris amb la finalitat de poder oferir els serveis bibliotecaris de préstec del fons del qual disposa la Mediateca de Casa Àsia.

 • Dades personals recaptades: dades identificatives (nom, cognoms, DNI/NIE/Passaport, correu electrònic, telèfon, adreça postal i sexe).
 • Legitimació: consentiment de la persona interessada.
 • Destinataris: La Mediateca de Casa Àsia pertany a la xarxa pública de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya. Les dades que se sol·liciten s’incorporen a un fitxer del Sistema de Gestió Bibliotecària creat per a la gestió dels serveis que s’ofereixen als usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya.

Atendre sol·licituds d’informació o consultes: contestar a consultes i peticions d’informació que es reben a través de qualsevol canal (pàgina web, correu electrònic, presencialment).

 • Dades personals recaptades: dades identificatives (nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte)
 • Legitimació: el consentiment de l’usuari, implícit en la seva sol·licitud d’informació o consulta, a l’efecte de que Casa Àsia pugui atendre-la.

Gestionar convenis per a la realització de pràctiques de cooperació educativa a casa Àsia: selecció i gestió de les candidatures, desenvolupament i avaluació de l’estada de pràctiques d’estudiants de diferents universitats o centres educatius.

 • Dades personals recaptades: dades identificatives (nom, cognoms, DNI/NIE/Passaport, correu electrònic i telèfon de contacte), dades acadèmiques (estudis cursats i en curs, idiomes, informàtica) i dades professionals (experiència professional)
 • Legitimació: consentiment de la persona interessada, la relació jurídica mitjançant la subscripció d’un conveni de pràctiques entre el centre educatiu Casa Àsia i l’estudiant existent necessària per a la realització de les pràctiques, l’interès legítim per al desenvolupament de les relacions acadèmiques.

Gestionar respostes de sol·licituds de feina o col·laboració professional: enviament de manera espontània per part de la persona interessada del seu CV, a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà

 • Dades personals recaptats: dades identificatives (nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal), CV i carta de presentació.
 • Legitimació: consentiment de la persona interessada en la remissió del currículum o sol·licitud de treball.

Gestionar la relació amb proveïdors i col·laboradors: gestionar i/o executar l’encàrrec o de la col·laboració establerta.

 • Dades personals recaptades:dades identificatives (nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal)
 • Legitimació: execució de les obligacions comercials, pactades o contractuals que assumeixen el proveïdor o col·laborador i Casa Àsia.

4. Conservació de les dades

Les dades es conservaran mentre es disposi del consentiment de la persona interessada i, en el cas d’usuaris de serveis, durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. En tots dos casos durant el temps necessari per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat i del tractament de les dades.

5. Comunicació de les dades a tercers

Les seves dades no se cediran ni comunicaran a tercers, excepte en les següents finalitats:

 • -Difondre activitats i notícies sobre Àsia-Pacífic: s’utilitzarà la plataforma MailChimp, la qual cosa implica transferir les dades a un encarregat del tractament localitzat als Estats Units, The Rocket Science Group, LLC.
 • Servei de préstec de la Mediateca de Casa Àsia: les dades que se sol·liciten s’incorporen a un fitxer el responsable del qual és la Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Servei de Biblioteques.

6. Transferència internacional de dades

Tal com s’ha esmentat en el punt anterior, per a la difusió de les nostres activitats i butlletins, utilitzem la plataforma MailChimp, de The Rocket Science Group LLC, empresa amb domicili en 675 Ponce de Leon Ocell. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Les dades de les persones subscrites són, per tant, objecte d’una transferència internacional de dades ja que es tracta d’una empresa nord-americana i els seus sistemes radiquen fora de la UE. The Rocket Science Group LLC ha estat certificada pel Departament de Comerç del Govern Federal dels Estats Units i, d’acord amb la Decisió 2016/1250/CE del 12 de juliol, figura en la llista d’empreses nord-americanes que assumeixen els estàndards europeus en matèria de protecció de dades (Privacy Shield, www.privacyshield.gov). Poden accedir a MailChimp’s Legal Policies a la seva política de protecció de dades i contactar amb el seu delegat de Protecció de Dades enviant un missatge a [email protected].

7. Drets

La persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

En el tractament de les dades la legitimació de les quals es basa en el consentiment atorgat per la persona interessada, aquesta té el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Per a exercir aquests drets, la persona interessada pot enviar la seva sol·licitud dirigint un escrit a Casa Àsia per correu postal (Recinte de Can Tiana, C/ Bolívia, 56, 08018 Barcelona), o a través de l’adreça electrònica [email protected]. A la sol·licitud s’ha d’indicar clarament el dret o drets que es vol exercir.

En el cas dels usuaris del servei de préstec de la Mediateca de Casa Àsia, la persona interessada també pot exercir el seu drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició a través de Casa Àsia, o dirigint-se al responsable del fitxer: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Servei de Biblioteques (Plaça de Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona), o mitjançant l’adreça electrònica: [email protected].

Si es considera que els seus drets no han estat atesos de manera adequada, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, bé a través de la seva seu electrònica o en el seu domicili, al carrer Jorge Juan 6, 28001 Madrid.